#navbar-iframe { height:0px; visibility:hidden; display:none }

Soalan masteri Bab 5


Soalan Bab 5

1. Berikan Definisi berikut
a) Etika kerja
b) Etika perniagaan
c) Tanggungjawab Sosial                (6)

2. 2. Berikan maksud pihak yang berkepentingan.(2)
<!3. Sebutkan dua tanggungjawab peniaga terhadap pihak dibawah:
a)  Pesaing
b)  Pembekal
c)  Pelanggan
d)  Kerajaan
e)  Pekerja
f)  Masyarakat
g) Pembiaya dan pemegang saham   (7)
<!4. Huraikan Tanggungjawab Sosial Lawan Untung       (10)
<!5. Huraikan hubungan manusia dengan manusia mengikut pandangan timur dan barat(6)
<!6. Terangkan hubungan manusia dengan alam mengikut pendekatan timur dan barat (6)
<!7. Terangkan hubungan manusia dengan alam mengikut pendekatan timur dan barat(6)
<!8. Berikan Definisi Warga korporat dan senaraikan lima peranan warga korporat (7)
<!9. Terangkan empat golongan korporat (8)
<!10.Berikan Definisi kepenggunaan (2)
<!11.Huraikan enam hak pengguna (12)
<!12.Terangkan lima masalah yang sering dihadapi dalam isu kepenggunaan (10)
<!13.Terangkan matlamat undang-undang perlindungan pengguna (10)
<!14.Senaraikan empat funsi/ peranan bagi setiap badan berikut: (12)
a)  Persatuan pengguna
b)  FOMCA (Federation Of Malaysian Consumers Associations)
c)  Kementerian perdagangan Dalam Negeri
<!15. Berikan Definisi Better Business Bureau(BBB) . (2) Senaraikan enam peranan BBB (6)
<!16. Berikan Definisi Jenayah Kolar Putih (3)
<!17. Terangkan konsep tiga jenis jenayah kolar putih dan berikan contoh yang sesuai (12)
<!18. Terangkan tiga punca dan tiga langkah-langkah mengatasi jenayah kolar putih (12)
<!19. Cadangkan tiga langkah yang perlu diambil oleh seseorang pengguna apabila barang yang baru dibeli  telah rosak. (3)
<!20. Nyatakan tiga prinsip persatuan pengguna Tawau (1 ½ )